તેનું જીવન થયું ધન્ય ધન્ય

તેનું જીવન થયું ધન્ય ધન્ય

 

જ્યાં હું નથી કે જ્યાં તું નથી,

જ્યાં કશું નથી તે છે શૂન્ય.

જ્યાં પાપ નથી કે પૂણ્ય નથી,

જ્યાં કશું નથી તે છે શૂન્ય.

જેનો જન્મ નથી મૃત્યુ નથી,

છે જે  સ્વયંભૂ તે છે શૂન્ય.

આ શૂન્યનું જ નામ બીજું છે

અનંત અનાદિ બ્રહ્મ.

જેણે માણી લીધું આ શૂન્ય

તેનું જીવન થયું ધન્ય ધન્ય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: